หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรพัฒน์  นาวารัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 ม.ค. 2552    ถึงวันที่   23 ม.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การบริการปฐมภูมิ "ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ก.พ. 2552


  เนื้อหา ?
  

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักประกอบด้วย

1. เวทีเสวนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นการนำเสนอองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมองเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประเด็นในส่วนนี้มี ทิศทางการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ สถานการณ์ องค์ความรู้ แนวโน้มและทิศทางการทำงานผู้สูงอายุแบบบูรณาการระดับปฐมภูมิ

2.เวทีแลกเปลี่ยนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาในส่วนของ 1) การจัดการในสถานพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ 2) วิธีการประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Geriatric Assessment) 3) รูปแบบการดูแลสูงอายุที่มีปัญหาเฉพาะเช่น สมองเสื่อม 4) รูปแบบและวิธีการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยที่เอื้อกับกลุ่มผู้สูงอายุ

3. การแสดงนิทรรศการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานกายภาพบำบัดชุมชน ที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาวะผู้สูงอายุในปัจจุบัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการเพื่อผู้สูงอายุทางกายภาพบำบัด ในรายวิชา กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0522 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th