หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   24 ม.ค. 2552    ถึงวันที่   31 ม.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.อุดรธานี,รพ.รามาธิบดี,รพ.พระนั่งเกล้า,รพ.นครปฐม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการสกกิจศึกษา หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 ก.พ. 2552


  เนื้อหา ?
  เพื่อติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์  และติดตาม แก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโรงพยาบาลที่นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบปัญหา และความต้องการของทั้งนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ และห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ แหล่งฝึกงาน เพื่อนำมาปรับปรุงการเรียน การสอน โครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องต่อไปในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ทราบความก้วหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อนำมาปรับให้สอดคล้องกับการเรียนในชั้นเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัญฑิต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th