หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิรันดร์  จินดานาค   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   15 ม.ค. 2552    ถึงวันที่   17 ม.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สกอ.และ เครือข่าย นบก.   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ม.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

กลไกการพัฒนาคุรภาพฯด้านการจัดการ ของ malcomb baldrige โดยการประยุกต์ใช้รางวัล ในโครงการ  thailand quality award วึซึ่งครอบคลุมการพัฒนาการบริหารจัดการใน 7 มิติ

1.การนำองค์กร 2.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์3.การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการฯ 4.การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5.การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคล 6.การจัดการกระบวนการ 7.ผลลัพธ์การดำเนินการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การจัดกระบวนการของหน่วยงานโดยประยุกต์ใช้การบริหารจัดการ 7 มิติเป็นแนวทาง  การขยายผลการใช้ km เป็นเครื่องมือ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาคุณภาพการทำงานของหน่วยงาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th