หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรชา  เลขาพันธ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   09 ธ.ค. 2551    ถึงวันที่   14 ธ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    สรุปรายละเอียดจากการศึกษาดูงานของพนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2552
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ม.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

ในระหว่างวันที่ 9 ? 14  ธันวาคม 2551 พนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 36 คน ได้เดินทางไปยัง ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ของการดูงานครั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ศึกษาถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้ได้ดำเนินการ  บริหารจัดการ องค์กรที่มีลักษณะการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ภาพรวมของการให้บริการ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างพนักงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยทั้งสอง นอกจากการ ศึกษา ดูงานแล้ววัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งคือการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ เอง   เพื่อประโยชน์ในการทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากการไปศึกษา  ดูงานดังกล่าวนับว่าได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ กล่าวคือได้ทราบถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยทั้งสองได้บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถาบันอุดมศึกษา  สิ่งที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยทำได้ดี ซึ่งเราสามารถนำเอามาประยุกต์ได้ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบ Alumini  Management ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเรื่องที่ดี และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ก็จะดำเนิการจัดทำในภายหลัง ในส่วนของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  การจัดการโครงสร้างองค์กรทำได้เหมาะสม มีฝ่ายที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และมีบุคลากรค่อนข้างเยอะในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ก็ควรทำเช่นกันเพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลของผู้ที่สนใจที่ส่วนใหญ่จะใช้เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลในการเข้าถึง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ฝ่ายธุรการ

ในส่วนของการให้บริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  Internet  โทรศัพท์

 

1.  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย

                ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีหน้าที่ต้องดูแลคอมพิวเตอร์ที่จัดสรรให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยประมาณ 2,000 เครื่อง  โดยใช้ระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์เข้ามาช่วยจัดการ ซึ่งผู้ใช้ที่มีปัญหาสามารถแจ้งรายละเอียดเข้ามาในระบบ  เพื่อให้ช่างได้รับทราบถึงปัญหาเบื้องต้นและนัดวัน เวลา ที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้  

                เมื่อช่างเทคนิคออกไปซ่อมบำรุงเสร็จสิ้น  จะต้องสั่งพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจผู้ขอใช้บริการให้ผู้ขอรับบริการในขณะนั้นได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.1    ความตรงต่อเวลา

1.2    มนุษย์สัมพันธ์

1.3    บุคลิกภาพและการแต่งกายของพนักงาน

1.4    ความสะดวกในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่

1.5    มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ

โดยเกณฑ์การประเมินมี 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก  ดี  พอใช้ และปรับปรุง   ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้กระดาษเข้ามาเกี่ยวข้อง  และต้องมาทำการประเมินผลแบบ  Manual  อยู่  อีกทั้งอาจประสบกับปัญหาที่ผู้ขอใช้บริการไม่อยู่  ไม่สามารถทำการประเมินผลได้

                ในส่วนของการให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษานั้น ทางศูนย์ฯ ให้บริการซ่อมบำรุงแก่นักศึกษา  โดยเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์ ฯ เอง  การจัดเก็บค่าใช้จ่ายสามารถทำได้เอง  โดยทางศูนย์ฯ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับรายได้ที่เกิดขึ้น  สามารถรับงานเหล่านั้นทำหลังเลิกงานประจำได้โดยทางศูนย์ฯ จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรประจำวันเพื่อรอให้บริการกับนักศึกษา

 

2.       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เนื่องจากเป็นสถาบันที่ใหญ่  มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก  ในส่วนของการดูแลและซ่อมบำรุงเกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทาง มหาวิทยาลัย ใช้วิธีเช่าซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้ภายในมหาวิทยาลัย  การซ่อมบำรุงจะเป็นหน้าที่ของบริษัทที่ให้เช่าต้องเป็นผู้ดูแล  โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่  Call Center คอยให้บริการในการประสานงานที่มหาวิทยาลัย

 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระบบ eLearning

-          อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการ

-          ใช้โปรแกรมชื่อ WizLearn เป็นภาษา ASP และฐานข้อมูลเป็น SQL Server

-       ปัญหาที่พบ คือ มีนักศึกษาลืมรหัสผ่าน และข้อมูลนักศึกษาที่ import เข้ามาในระบบไม่ได้เป็นแบบ real time บางครั้งมีนักศึกษาเพิ่ม ? ถอน ทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

-           

ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา

-          อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการ

-       ใช้โปรแกรมชื่อ Faculty Information System ? FIS เป็น Open source software  เป็นภาษา ASP และฐานข้อมูลเป็น SQL Server ซึ่งมีเครือข่ายหลายมหาวิทยาลัยร่วมกันพัฒนา โดยเริ่มต้นพัฒนาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

-       ความสามารถของระบบ สามารถบันทึกข้อมูลและแสดงรายงานเพื่อแสดงข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ. กพร. สกอ. และรายงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย) ซึ่งสามารถดูรูปแบบเป็นตัวอย่างเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยได้ (http://qa.mfu.ac.th)


 

ระบบบันทึกเวลาทำงานด้วยลายนิ้วมือ

-          กรณีที่มีปัญหาว่า วางนิ้วมือแล้วไม่สามารถบันทึกได้ ซึ่งอาจจะมาจากมีลายนิ้วมือเปลี่ยนไป 

      จากการมีบาดแผลที่นิ้ว , การมีรอยแตกของผิวหนังที่นิ้ว , การมีเชื้อราที่นิ้วเป็นลักษณะตุ่มน้ำใส  

การแพ้ผงซักฟอกที่นิ้วมือมีผลให้ผิวหนังเป็นลักษณะลอกคราบ  ต้องทำการแก้ไขปัญหาโดย

การเก็บลายนิ้วมือใหม่แทนลายนิ้วมือเดิม

-          กรณีที่มีปัญหาการทำให้อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือเกิดการชำรุด ดังภาพข้างล่าง

           

                ผู้ดูแลระบบนี้ ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ได้แนะนำว่าควรกำหนดเป็นระเบียบโดยส่วนการเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องมีบทลงโทษกับผู้ที่ทำให้เสียหาย


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบ CMU MIS  http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis

-          เป็นระบบที่รวมทุกระบบงานที่จำเป็นต้องใช้ในมหาวิทยาลัย

-          มีลักษณะการใช้งานแบบ Single Sign On คือ Login เพียงครั้งเดียวสามารถเข้าใช้งานได้ทุกระบบ

-          ระบบ MIS ซึ่งจัดว่าเป็นระบบใหญ่  โดยมีระบบงานย่อย ๆ หลาย ๆ ระบบรวมอยู่ภายใน  ได้เห็นระบบย่อยการจัดการนักศึกษาและศิษย์เก่า ระบบดังกล่าวจัดได้ว่ามีความสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานระบบได้ดี คิดว่าน่าจะได้มุมมองการนำมาเทียบเคียงใช้งานกับ มวล. ในอนาคต

-          การพัฒนาใช้เทคโนโลยีของ Microsoft.NET เนื่องจากมีเครื่องมือในการพัฒนาระบบมากมาย และทีมงานทุกคนมีความถนัดในด้านนี้

-          รายงานสำหรับผู้บริหาร ใช้ Oracle BI  (ไม่มีตัวอย่าง)

-          มีการแสดงข้อมูลรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ในรูปของกราฟ และสามารถดูข้อมูลแบบ Drill down ได้ ซึ่งโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Chart FX ราคาประมาณ 2 แสนบาท ตัวอย่างดังภาพด้านล่าง

 

หน้าจอหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายงานการศึกษาดูงาน  ฝ่ายโทรคมนาคม

 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

                จากการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เรื่องการให้บริการระบบการเรียนการสอนทางของทาง ม.แม่ฟ้าหลวง ยังไม่ได้จัดการห้องเรียนระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบถาวร  ต้องติดตั้งให้บริการเป็นครั้งคราวไปเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่คอยบริการเรื่องสื่อโสตประจำที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  จะดำเนินการติดตั้งตามที่มีการขอใช้บริการเป็นคราวๆไป   ซึ่งยังให้บริการระบบยังน้อยอยู่  ส่วนระบบโทรศัพท์นั้นศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ได้ดูแลระบบโทรศัพท์  การให้บริการด้านต่างๆของทางศูนย์นั้นเป็นการให้บริการที่ดีและมีบุคลากรเพียงพอในการให้บริการมี่เจ้าหน้าที่ TA ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับบริการนักศึกษาและสอนรายวิชาIT

 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สำหรับการดูงานที่ ม.ช.  ได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดูการบริหารจัดการภายในศูนย์  การให้บริการของศูนย์   ระบบสาสนเทศภายใน ซึ่งทางม.ช. เริ่มนำระบบสารสนเทศมาใช้งานในการบริหารจัดการงานบริหารวานบุคคล งานบริการนักศึกษา   ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการให้บริการทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อทำให้เป็นข้อมูลกลางของทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งเดิมแยกระบบกันอยู่

 

จากการศึกษาดูงานทั้ง 2 ที่  นั้นสามารถนำมาเป็นแนวปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการศึกษาดูงานศูนย์คอมพิวเตอร์  :  ฝ่ายประมวลผลฯ

 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1. ในการเสนอขอจัดทำระบบสารสนเทศจาก หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  จะต้องเสนอเป็นโครงการ หรือแผนประจำปี   เพื่อให้ศูนย์นำมาพิจารณาว่าควรจัดสรรงบประมาณ หรือ บุคลากร ในการพัฒนาระบบใหม่ให้กับหน่วยงานนั้นๆ เป็นรายปี

                - มวล . สามารถจะใช้แนวทางนี้ เพื่อสามารถตอบสนองหน่วยงานอื่นๆครบถ้วน

 

2. ในการดำเนินการเรื่องของ ระบบประกันคุณภาพ หรือ ดัชนีชี้วัด ต่างๆ ม. แม่ฟ้าหลวงได้นำเอาระบบที่พัฒนาร่วมกันในเครือข่าย ม.วิทยาลัย นำมาใช้งาน โดยเป็นลักษณะที่ให้หน่วยงานต่างๆ(คณะ , หน่วยงาน) เป็นผู้กรอกข้อมูลเข้ามาในระบบ และสามารถแสดงออกมาเป็นรายงานในรูปแบบที่ต้องการได้

                - แตกต่างจาก มวล ที่ให้อาจารย์เป็นผู้กรอกข้อมูล และ ในเรื่องของระบบดัชนีชี้วัด ตามแผนจะต้องนำข้อมูลจากระบบต่างๆ ทั้งจากทีม HR , Academic และ Student เข้ามาร่วมกันอีก

 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ใช้ภายในม. เองทั้งหมด โดยใช้ภาษา ASP . net หรือ เทคโนโลยีเดียวกันในทุกระบบ ซึ่งเป็นแนวที่ดี สามารถนำข้อมูลมาใช้ร่วมได้ง่ายขึ้น และในเทคโนโลยี .net มีเครื่องมือที่สามารถนำมาพัฒนาระบบ ได้สะดวก หลากหลาย เช่น การออกรายงาน ในลักษณะต่างๆ ข้อมูลสถิติ   ,  กราฟ

2.  บุคลากร แบ่งแยกการทำงานอย่างชัดเจน  เช่น  พัฒนาเว็บ  ,  ดูแลระบบ , CAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการไปศึกษา ดูงาน ของพนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 ? 14  ธันวาคม 2551

                                                                                                                                                                                              

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หรือ  ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่  http://ccshealthy.wu.ac.th/source/show_photo_albumfull.php?aid=31พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th