หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 ม.ค. 2552    ถึงวันที่   13 ม.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ม.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

1. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551-2554 โดยมีตัวแทนจากสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมจากทั้ง 9 สถาบัน

2.โครงสร้างหลักสูตรและเกณฑ์ข้อกำหนดในการขอรับรองปริญญาซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของสภาเทคนิคการแพทย์เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2551

3. ได้มีการพิจารณาร่วมกันในการจัดทำขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการขอรับรองหลักสูตรและการขอรับรองปริญญา โดยจะให้มีการจัดทำรูปแบบของการรับรองหลักสูตรแยกกันระหว่างมหาวิทยาลัยที่เปิดมาแล้วและมหาวิทยาลัยใหม่ที่กำลังจะเปิด มีการพิจารณาเกณฑ์สำคัญในส่วนของมหาวิทยาลัยใหม่ที่กำลังจะเปิดสาขาเทคนิคการแพทย์ประกอบด้วย 1. ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา  2. สัดส่วนอาจารย์เทคนิคการแพทย์ประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 3. สัดส่วนอาจารย์เทคนิคการแพทย์ประจำต่อนักศึกษาในการสอนแต่ละรายวิชาของภาคปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ 4. แผนการสอน  5. ผลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 6.ผลงานวิจัย  7.การตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายใน

4.การเตรียมผู้ตรวจสอบ

5.การทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์

6. การทบทวนมาตรฐานการฝึกงาน

7. การจัดอบรมหลักสูตรระดับวุฒิบัตร   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แจ้งข้อมูลการเข้าร่วมประชุมให้กับทางคณาจารย์เทคนิกการแพทย์  เพื่อที่จะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับทางสภาวิชาชีพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อมูลหรือความคิดเห็นที่ได้รับจากคณาจารย์ของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ไปใช้ในการพิจารณาการปรับปรุงเกณฑ์ความรู้ความสามารถของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพื่อผ่านการพิจารณาโดยสภาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th