หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนแผนงาน  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฐิตารีย์  คลังทรัพย์   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนแผนงาน
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   18 ก.ย. 2551    ถึงวันที่   18 ก.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการประชุมสัมมนา 4 ภูมิภาคเพื่อนำกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯสู่การปฏิบัติ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ธ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

การเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบทิสทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ.2545-2559) 2) เพื่อประสานการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติทั้งระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาในการนำกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯสู่การปฏิบัติ และ3) เพื่อระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการนำกรอบทิศทางฯสู่การปฏิบัติ  ซึ่งการสัมมนาที่จัดขึ้นถือเป็นครั้งที่ 4 โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของกรอบทิศทางฯ  ดังนี้

วิสัยทัศน์  :  พัฒนาการศึกษาให้คนไทยทุกคนมีการศึกษาอย่างทั่วถึง มีความสมบูรณ์ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมานฉันท์ ดำรงชีวิตอย่างสันติวิธี มีวิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มีความรู้ความสามารถด้านภาษา การใช้เทคโนโลยี มีทักษะการคิดวิเคราะห์   มีจิตสาธารณะ  มีทักษะการประกอบอาชีพ  มีศักยภาพทั้งการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ

วัตถุประสงค์  :  1) เพื่อปลูกฝังและพัฒนาให้คนมีคุณธรรมนำความรู้ เป็นคนดี รู้จักประมาณ รู้จักอนุรักษ์ สร้างเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีสมรรถนะและทักษะในการประกอบอาชีพ พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการแข่งขัน  2) เพื่อสร้างเสริมสังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สันติวิธีและมีวิถีประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน  และ 3) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคนและสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้

เป้าหมายปี 2554(เชิงคุณภาพ)

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ  2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สูงกว่าร้อยละ 55  3.สถานศึกษาทุกระดับได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80 4. สถานศึกษาอุดมศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมายปี 2554(เชิงปริมาณ)

1) ประชากรไทยมีการศึกษาเฉลี่ย 10 ปี (ในระบบ กลุ่มอายุ 18-24 ปี ได้รับการพัฒนาระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 37 เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาจำกัดรับทั้งรัฐและเอกชน (หมายเหตุ สำหรับกลุ่มอายุอื่นมีระบุไว้แต่ขอไม่ใส่ข้อมูลในที่นี้) ) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของทุกระดับสูงกว่าร้อยละ 55 3) กำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ 4) ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษามากขึ้นและมีการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนมากขึ้น 5) เพิ่มสัดส่วนการจัดการศึกษาระหว่างรัฐและเอกชนเป็นร้อยละ 70:30 6) เพิ่มจำนวนนักศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาเป็นร้อยละ 20และ 30 ตามลำดับ 7) สถานประกอบการร่วมโครงการทวิภาคีและสหกิจศึกษาร้อยละ 30 8) สัดส่วนผู้เรียนในศูนย์การเรียนตาม ม.12 เพิ่มขึ้น 9) องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมจัดการศึกษาสัดส่วนสูงขึ้น 10) มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามากขึ้น 11) เด็กด้อยโอกาสทุกคนมีโอกาสได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั่วถึงภายในปี 2554 12) มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนมากขึ้น

กรอบนโยบาย

1) เร่งปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้  ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียนทุกระดับและประเภท 2) จัดการศึกษาที่บูรณาการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม สุขภาพ อนามัย การกีฬาและนันทนาการกับการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 3) การปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประเภท การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  4)เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตฯ  5) พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  ผลักดันยุทธศาสตร์การสร้างสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ฯ เพื่อการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  6) กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  7) เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะกำลังคนระดับกลางอาชีวศึกษาและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน  8) ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ  9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย ยืดหยุ่นและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้งจากภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นๆ  10) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษาและเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  11) ส่งสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้และสร้างกลไกการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในภาครัฐและเอกชน  12) ส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นกลไกเสริมสร้างสมานฉันท์ สันติวธี วิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นฯ  13) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาอันเกิดจากวิกฤตการณ์และภัยธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี  14) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิชาการ  การเตรียมพร้อมทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาและพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศมีศักยภาพความพร้อม และ15) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากร การระดมและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน

 (เฉพาะข้อ4  พัฒนาการอุดมศึกษา)

เป้าหมาย(ภายในปี 2554)

1) สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเป็นสถาบันวิจัยและแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลเป็นแหล่งพัฒนาและบริการวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามจุดเน้นที่แตกต่างกัน 2) ประชากรกลุ่มอายุ 18-24 ปี ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาร้อยละ 37 3) ผู้จบปริญญาตรีศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และ 4) สัดส่วนการมีส่วนร่วมจัดอุดมศึกษาระหว่างรัฐและเอกชน เป็น 70:30

มาตรการ

1) เร่งรัด ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาสู่ระดับสากล โดยเฉพาะสถาบันที่มีความพร้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก(World Class  University) รวมทั้งเร่งรัดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเป็นสถาบันเน้นการวิจัยและเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  2)ส่งเสริมสหกิจศึกษา การผลิตและการพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษาให้มีความรู้ในระดับปริญญาเอกอย่างเพียงพอกับความต้องการควบคู่กับการพัฒนางานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  4) ส่งเสริมและขยายการมีส่วนร่วมการจัดการอุดมศึกษาของเอกชนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  5) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันที่มีศักยภาพและเป็นศูนย์บริการเครือข่ายทางวิชาการให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท ทั้งการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การศึกษาเฉพาะทางทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ใช้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาฯของมหาวิทยาลัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ข้อมูลยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านพัฒนาอุดมศึกษาและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th