หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 ธ.ค. 2551    ถึงวันที่   23 ธ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การประเมินคุณภาพหลักสูตร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ธ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และแนวทางในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้มาใช้ในการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานความต้องการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th