หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   17 ธ.ค. 2551    ถึงวันที่   19 ธ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา   จังหวัด  พะเยา
  เรื่อง/หลักสูตร    The2nd International Conference on Natural Products for Health and Beauty, NATPRO
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ธ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอความรู้การวิจัยสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และความงาม มีการนำเสนอความรู้ ผลงานวิจัย จากนักวิจัยนานาชาติ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เห็นทิศทางการพัฒนาสมุนไพรและสารธรรมชาติเพื่อใช้ด้านสุขภาพและความงาม และตัวอย่างการผลิตออกสู่ตลาดโลก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

แนวทางในการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับสมุนไพรไทย และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th