หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ประเสริฐ  สีแก้ว   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   17 ธ.ค. 2551    ถึงวันที่   19 ธ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   จังหวัด  อุบลราชธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคครั้งที่2/2551
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ธ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551   ที่ประชุมแจ้งให้ทราบเรื่องการเพิ่มคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างมีมาตรฐาน"

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มีมาตรฐาน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th