หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชฎายุ  อุดม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   08 ธ.ค. 2551    ถึงวันที่   10 ธ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและสมาคมกายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Concept of Physical Therapy Practice for 21st century
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ธ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

Mulligan technique เป็นเทคนิค mobilization ที่ทำร่วมกับการเคลื่อนไหวของข้อต่อ แตกต่างจากเทคนิค mobilization อื่นๆที่ทำเทคนิคขะข้อต่อไม่มีการเคลื่อนไหว เป็นเทคนิคที่มีข้อดี คือ ปลอดภัย เพราะจะต้องไม่มีอาการปวดขณะทำและสามารถเห็นผลการรักษาทันที   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

Mulligan technique สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนนักศึกษากายภาพบำบัดในวิชากายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยทางคลินิคได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th