หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิชาภา  จันทร์ดี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   08 ธ.ค. 2551    ถึงวันที่   10 ธ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Concept of Physical Therapy Practice for 21st Century "Stroke Part B; Assessment and Treatment of Fu
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ธ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  เป็นการเพิ่มพูนทักษะทางกายภาพบำบัดในการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท ซึ่งในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเทคนิควิธีการที่ทำให้คนไข้เดินได้ดีขึ้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. พัฒนาเทคนิคทางด้านหัตถะบำบัดในการ ตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ปัญหา และการรักษา ทางกายภาพบำบัด ให้ผฃุ้ป่วยเดินดีขึ้น

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านกายภาพบำบัด  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. สามารถมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา PTH-342 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท

2. เพื่อพัฒนาทักษะในการตรวจประเมินผู้ป่วยและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ที่ทำให้การเดินของผู้ป่วยทางระบบประสาท  มีรูปแบบที่ผิดไปจากปกติ

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0474 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th