หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วันทนีย์  โยชน์ชัยสาร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   08 ธ.ค. 2551    ถึงวันที่   10 ธ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    concept of physical therapy practice for 21st century: The Mulligan Concept : spinal and peripheral
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ธ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

The Mulligan Concept : spinal and peripheral manual therapy treatment tecniques for upper quadrant

Mulligan Technique เป็นเทคนิค mobilization ที่ทำร่วมกับการเคลื่อนไหวของข้อต่อ (mobilization with movement) แตกต่างจากเทคนิค mobilization อื่นๆเป็นเทคนิคที่มีข้อดี คือ ปลอดภัย เพราะจะต้องไม่มีอาการปวดขณะทำการรักษาและส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการรักษาตนเองมากยิ่งขึ้นเทคนิคตาม Mulligan concept และสามารถเห็นผลการรักษาทันที ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดในข้อต่อต่างๆ หลังการรักษาพบว่าผู้ป่วยมีอาการลดลง สามารถเพิ่ม functional movement ได้อย่างชัดเจนขณะใช้เทคนิค Mulligan และมีการสอนให้ผู้ป่วยทำการรักษาตนเองด้วย Home Exercise ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษกว่าเทคนิค mobilization อื่นๆที่ผู้ป่วยไม่สามารถกลับไปทำเองได้ เนื่องจากเทคนิคอื่นผู้ป่วยต้องอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลาย 100% ขณะทำการรักษา ซึ่งหากให้ผู้ป่วยกลับไปทำการรักษาเองจะไม่ได้ผลการรักษา

Program Mulligan technique เป็นเทคนิคที่ใช้แพร่หลายทั้งในนิวซีแลนด์ อเมริกา และยุโรป

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน คือ การสอน Mulligan Concept ซึ่งเป็นเทคนิคการรักษาด้วย Mobilization with movement เพิ่มเติ่มแก่นักศึกษากายภาพบำบัดในรายวิชา PTH-207 และ PTH-431 นอกจากเทคนิคเดิมที่ได้สอนอยู่แล้ว ซึ่ง Mulligan techniques เป็นเทคนิคที่ต้องให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการรักษาในขณะที่นักกายภาพบำบัดกำลังทำการรักษาและสามารถแนะนำให้ผู้ป่วยกลับไป mobilization ด้วยตนเองที่บ้านร่วมกันการแนะนำท่าออกกำลังกายภายใต้คำแนะนำของนักกายภาพบำบัด ทั้งนี้ต้องทำการตรวจประเมินและเลือกเทคนิคที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยแต่ละราย สิ่งที่สำคัญอีกประการ คือ เทคนิคการ handling ผู้ป่วยในขณะให้การรักษาซึ่งมีความจำเพาะเจาะจงในข้อต่อแต่ละข้อที่ต้องฝึกฝนจนเกิดควาชำนาญเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการรักษา โดยเทคนิค Mobilization ที่ทำการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้เป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยนักกายภาพบำบัดทำให้การเคลื่อนไหวข้อต่อให้ผู้ป่วยทั้งหมดร่วมกับการแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้ผู้ป่วย

แต่การอบรมครั้งนี้เน้นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคในการรักษาด้วย Mulligan และอธิบายการเลือกใช้เทคนิคตามประสบการณ์ในการรักษา ยังขาดในส่วนของการอธิบายในเชิงหลักการและเหตุผลอย่างละเอียด อันเนื่องจากเวลาในการฝึกอบรมไม่มากนักจึงไม่สามารถให้รายละเอียดในส่วนดังกล่าวได้มากเท่าที่ควร จึงต้องค้นคว้าหาคำอธิบายเพิ่มเติมในการรักษาแต่ละเทคนิคเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปสอนให้กับนักศึกษากายภาพบำบัด และรักษาผู้ป่วยทีมีปัญหาทั้งอาการปวดและจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อในส่วนของ upper quadrant โดยพัฒนาในส่วนของเทคนิคในการ handling ผู้ป่วยเพื่อให้สามารถทำการเคลื่อนไหวข้อต่อได้อย่างดีและมั่นคงโดยอิงตามหลักชีวกลศาสตร์ของข้อต่อแต่ละข้อ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลดีในการรักษาและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th