หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรพัฒน์  นาวารัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 ธ.ค. 2551    ถึงวันที่   03 ธ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ธ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

นิเทศงานและจัดสอบทางคลินิกสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

1. ร.พ.มหาราชมหาราชนครศรีธรรมราช กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ให้นักศึกษาสอบ ประกอบด้วยผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ (Traumatic brain injury) ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน (Paraplegia) และผู้ป่วยเด็กสมองพิการ (Cerebral palsy)

2. ร.พ.สตูล กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ให้นักศึกษาสอบ ประกอบด้วยผู้ป่วยกระดูกหัก (Fracture) และผู้ป่วยปวดหลัง (Back pain) จากกลุ่มอาการการตึงตัวของเส้นประสาท

3. ร.พ.สงขลา กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ให้นักศึกษาสอบ ประกอบด้วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และผู้ป่วยปวดหลัง (Back pain)

4. ร.พ.หาดใหญ่ กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ให้นักศึกษาสอบ ประกอบด้วยผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน (Paraplegia) และผู้ป่วยปวดหลัง (Back pain) จากกลุ่มอาการของกล้ามเนื้อ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้ทราบถึงผลการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดของนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งไปฝึกงาน ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทางคลินิกให้ดียิ่งขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จากกรณีผู้ป่วยที่พบบ่อยจากการไปนิเทศงานในครั้งนี้ ทำให้อาจารย์ผู้สอนควรเน้นในการสอนทางคลินิกให้มากขึ้น หรือคิดวางแผนทำวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลที่ส่งนักศึกษาฝึกงานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th