หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิยม  กำลังดี   สังกัดหน่วยงาน  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 พ.ย. 2551    ถึงวันที่   27 พ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   BIOTEC Thailand, and TCELS   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    International conference on Life Sciences 2008 and BioAsia2008
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ธ.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

TCELS และ BioAsia 2008 เป็นการสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และการพัฒนาผลงานการวิจัยไปสู่นวัตกรรมทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ หัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจเช่น Toxicology and safety testing lab to serve new drug application, Thai BOI supportive pagkage for life science investors in Thailand, Venture capital fund: Key success factor for life science industry และ National strategy for the medical tourism for Thailand and why a medical data exchange is so important เป็นต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เนื้อหาการบรรยาย และนิทรรศการจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภารกิจของงานบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อการให้การสนับสนุน ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ภาคธุรกิจได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ และประสบการณ์จากการได้แลกเปลี่ยนกับวิทยากร และจากบริษัทที่ได้มาแสดงผลงงานในงานนี้ สามารถนำมาให้ประกอบในการวางแผน และจัดการเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย และผู้สนใจทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอกได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th