หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บุญเพ็ญ  ชูทอง   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   19 พ.ย. 2551    ถึงวันที่   20 พ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยรังสิต   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    รวมพลังสู่ความเป็นเลิศ : ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษใหม่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 พ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 เป็นการสัมมนาครั้งแรกที่รวมเอาห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ม.ราชภัฏ ราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งก่อนหน้านี้มีความร่วมมือที่เข้มแข็งได้แก่ ความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค (Pulinet), ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในส่วนกลาง (Thailinet) และห้องสมุดทั้ง 2 กลุ่มได้รวมกันเป็น Uninet ใช้ฐานข้อมูลร่วมกันว่าฐานข้อมูล Thailis สำหรับห้องสมุดม.ราชภัฏมีความร่วมมือกันอยู่แล้วในกลุ่มราชภัฏด้วยกัน สำหรับม.ราชมงคล ยังไม่มีความร่วมมือใด และห้องสมุดม.เอกชน มีความร่วมมือกันอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มบริการ กลุ่มวิเคราะห์ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีที่รวมเป็นเครือข่ายร่วมกัน

เนื่องจากแต่ละห้องสมุด แต่ละมหาวิทยาลัยมีความต่าง ความพร้อมไม่เท่ากัน จึงได้มีการพูดถึงการเทียบสมรรถนะ โดยพูดถึงการทำประกันคุณภาพ การใช้ตัวชี้วัดในการทำประกันคุณภาพ ซึ่งพูดถึง Bench marking และ KPI ซึ่งมีการทำกันอยู่แล้วในหลายๆ มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ มีการบรรยายทางวิชาการโดยแยกกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม และได้เลือกเข้าฟังบรรยายเรื่อง การจัดการความรู้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จากกรณีศึกษาห้องสมุดม.ราชภัฏเพชรบุรี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ได้มีการนำประกันคุณภาพมาใช้ในห้องสมุด

- ได้มีความร่วมมือมากขึ้นจากเดิมที่มีเฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  อนาคตการรวมกันเป็นเครือข่ายจะมีผลดีต่อการให้บริการ การได้ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน การรวมกันเป็นกลุ่มคณะทำงานเพื่อพัฒนากลุ่มงาน ซึ่งปัจจุบันการรวมกันเป็นเครือข่ายมีอยู่ระดับหนึ่งแล้ว และกำลังพัฒนาต่อให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th