หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   11 พ.ย. 2551    ถึงวันที่   14 พ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Air Quality and Climate Change
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 พ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

เป็นงานประชุมวิชาการที่รวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ Air Quality and Climate Change และ ผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพ มานำเสนอ เช่น

มลพิษอากาศในภาคการขนส่ง

การจัดการมลพิษอากาศในภาคพื้นเอเชีย

การลด Emission โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ

กรอบพลังงานเชื้อเพลิง

คุณภาพอากาศกับสุขภาพ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

แนวทางการวิจัยในทาง air pollution ในปัจจุบันค่าตัวแปรต่างๆที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

ระบบควบคุมมลพิษโดยใช้การจัดการแบบองค์รวม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th