หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 ต.ค. 2551    ถึงวันที่   31 ต.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สหกิจศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    อนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 พ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

ไปสหกิจ ณ สถานประกอบการดังนี้

1. บ.โกลโบลเอ็นวิรอนเม็นทัล

เป็นบ.ที่ประกอบการเกี่ยวกับการตรวจวัดค่ามลพิษอากาศ นศ.ที่ไปสหกิจได้รับการฝึกเครื่องมือตรวจวัดชั้นสูง และออกงานภาคสนาม

2.บ.แอร์เซฟ

เป็นบริษัทรับเป็นที่ปรึกษาด้าน EIA นักศึกษาได้รับงานให้ทำ EIA แบบครบวงจรทั้งงานเขียนและงานสำรวจภาคสนาม

3. เขตจอมทอง

หน่วยงานทางราชการดูแลระบบสาธารณะสุขในเขตจอมทอง นศ.ได้รับงานสุขาภิบาลต่างๆในเขตพื้นที่และดูงานเอกสาร   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  งานทางด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลายมากและยังต้องการคนทำอีกมากมายโดยเฉพาะงานทางด้าน EIA ซึ่งปัจจุบันต้องทำกันทุกภาคส่วน งานทางด้านการตรวจวัดจำเป็นต้องเรียนรู้เครื่องมือที่จำเป็น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาหลักสูตรโดยปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th