หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกราช  แก้วเขียว   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   17 พ.ย. 2551    ถึงวันที่   18 พ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน C7   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    การปรับพื้นฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    20 พ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  เพื่อปรับความรู้ด้านสหกิจศึกษาระหว่างกันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้านสหกิจศึกษาของแต่ละสถาบันเพื่อร่วมกันพัฒนางานด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้มีความเข้มแข็งและก้าวไปสู่มาตรฐานระดับประเทศร่วมกัน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การทำงานเชิงเครือข่ายเพื่อพัฒนางานด้านสหกิจศึกษา และได้แนนข้อมูลขั้นต้นถึงสถานภาพการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา ของแต่ละสถาบัน สำหรับผู้ที่สนใจได้ศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน กับสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลาง ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2551

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th