หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   17 พ.ย. 2551    ถึงวันที่   17 พ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สสส.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ตลาดนัดความรู้ การจัดการเรียนรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพนักแก่ศึกษา"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 พ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

 

เป็นการอบรม Mini Knowledge Management - Health Promotion in Student  การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ ให้เข้าในในกระบวนการจัดการความรู้ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพแก่นักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้เรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อการเรียนการสอนต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ได้เรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อการเรียนการสอนต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th