หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   18 พ.ย. 2551    ถึงวันที่   18 พ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาคโครงการ YSC
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 พ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

- รายงานผลการดำเนินงาน

- รายงานการจัดกิจกรรมพิธีมอบทุน

- รายงานการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ของศูนย์ประสานงาน

- ร่วมพิจารณาเกณฑ์การตัดสินสำหรับการประกวดรอบสองและรอบชิงชนะเลิศ

- ร่วมพิจารณารูปแบบการสัมมนาสำหรับกลุ่มครูที่ปรึกษาในงานชิงชนะเลิศ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- เพื่อรายงานการจัดกิจกรรมพิธีมอบทุนและการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ในเดือนตุลาคมของศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- เพื่อนำเกณฑ์การตัดสินสำหรับการประกวดรอบสองและรอบชิงชนะเลิศมาใช้ในการจัดงานของศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในเดือนมกราคม 2552

- เพื่อนำรูปแบบการสัมมนาสำหรับกลุ่มครูที่ปรึกษาในงานชิงชนะเลิศมาปรับใช้ในการจัดงานของศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในเดือนมกราคม 2552  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th