หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   11 พ.ย. 2551    ถึงวันที่   13 พ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Recent progress in cancer therapeutics
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 พ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง  รวมถึงความรู้ทางด้านอณูพันธุศาสตร์ของโรคมะเร็ง  ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะศึกษายีนเป้าหมาย (target genes) ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนายาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง     ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ใหม่ๆที่ได้รับรวมถึงเทคนิคต่างๆในการศึกษาด้านอณูพันธุศาสตร์ของโรคมะเร็งมาใช้ในการสอนนักศึกษาและใช้ในงานวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำเทคนิคการศึกษาทางด้านอณูพันธุศาสตร์ของโรคมะเร็งมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th