หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   11 พ.ย. 2551    ถึงวันที่   12 พ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    International Symposium on Recent Progress in Cancer Therapeutics
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 พ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

Trends in innate immunity: the complement cascade proteins in transplantation cancer and  angioedema

Complement มีบทบาทในการกระตุ้น adaptive immune response ต่อการเกิด  graft rejection  การขาดโปรตีนควบคุมการทำงานของ complement บางตัวนำไปสู่การเกิด Angioedema และการยับยั้งการทำงานของ complement  สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ การเกิดมะเร็งบางชนิด    innate immunity มีส่วนในการส่งเสริมการทำงานของ adaptive immunityในการเกิดพยาธิสภาพในหลายโรคจึงเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของi nnate immunity อย่างเช่นคอมพลีเมนต์ และเซลล์ต่างๆ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำงานขององค์ประกอบทางภูมิคุ้มกันด้าน innate immunity เช่น complement และ เซลล์อื่นๆ เช่น เซลล์ฟาโกซัยต์  antigen presenting cell และโมเลกุลบนผิวเซลล์ของเซลล์ที่กี่ยวข้องกับการเกิดโรค เช่นมะเร็ง  ออโตอิมมูน เป็นต้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  บทบาทของ innate immunity (cells and molecules) ในการเกิดมะเร็ง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th