หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริอุมา  เจาะจิตต์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 ต.ค. 2551    ถึงวันที่   31 ต.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 พ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  นิเทศงานนักศึกษาสหกิจ ที่บริษัท ธาราคอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัทโอเคเอนไวรอนเมนท์ จำกัด และ บริษัทเอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์เทคโนโลยี จำกัด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ทราบสถานการณ์แนวโน้มตลาดแรงงานของนักศึกษาหลักสูตร อนามัยสิ่งแวดล้อม

-ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านความสามารถในการทำงาน การปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ทำงาน และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน

 

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -สามารถนำผลการนิเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร ให้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th