หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริอุมา  เจาะจิตต์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   11 พ.ย. 2551    ถึงวันที่   14 พ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Air Quality and Climate Change
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 พ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ ของประเทศต่างๆ  มีการนำเสนองานวิจัย ที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องมาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ การพัฒนาวิธีการตรวจวัด และติดตามปัญหามลพิษทางอากาศ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศต่างๆ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- สามารถพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เครื่องมือ มาตรฐาน การติดตามปัญหามลพิษทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก

- ทราบสถานการณ์แนวโน้มปัญหามลพิษ วิธีการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- นำความรู้มาปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอนให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- ทราบองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ พัฒนาการตรวจวัด การติดตามผลคุณภาพอากาศ สามารถนำไปใช้บริการวิชาการในชุมชนได้

- ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดเอกสารต่างๆ ได้ที่ธุรการสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เบอร์โทร 2104-5พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th