หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิยม  กำลังดี   สังกัดหน่วยงาน  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   19 ต.ค. 2551    ถึงวันที่   26 ต.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Shanghai IBI, and Shanghai University Sci.&Tech. Park   จังหวัด  อื่น
  เรื่อง/หลักสูตร    International Traning Workshop on Business Incubation- Enterpreneurial Mentor and Venture Capital
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 พ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  Workshop นี้จัดโดย Shanghai Intenational Business Incubation ณ เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน  ลักษณะเป็นการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนะนำแนวทางที่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจจะเข้าไปสนับสนุนในการเป็นที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) ให้กับนักลงทุนใหม่ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องของ Venture Capital เพื่อการส่งเสริมและขยายโอกาสของผู้ประกอบการรายใหม่ การประชุมจะมีทั้งการบรรยายจากวิทยากรจากอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และจีน มีการศึกษากรณีตัวอย่างจากหลาย ๆ ประเทศ เช่นจีน ฝรั่งเศส อเมริกา เบลเยี่ยม แอฟริกาใต้ เป็นต้น รวมทั้งเยี่ยมชมหน่วยบ่มเพาะของ Shanghai Science&Technology Park ด้วย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการหน่วยบ่มเพาะในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ ของหน่วยบ่มเพาะจากภูมิภาคต่าง ๆ  ในการให้ข้อมูล และรูปแบบของการทำ Venture Capital จากวิทยากรที่มาจากทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ จากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม  การมองเห็นภาระหน้าที่ของหน่วยบ่มเพาะระหว่างประเทศที่ริเริ่มกิจกรรมนี้มานานกับประเทศที่เพิ่งจะเริ่มทำหน่วยบ่มเพาะนั้นทำให้เราเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และรู้สถานะภาพของตัวเองได้มากขึ้น และเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือและสานสัมพันธ์กันระหว่างผู้เข้าประชุมอันเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการพัฒนาหน่วยบ่นเพาะเป็นอย่างมาก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ประเด็นหลัก ๆ มีอยู่เพียงสองส่วนด้วยกันคือ ส่วนแรกคือการปรับและพัฒนาแผนการทำงานของงานบ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย และของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ประเทศอื่น ๆ ได้เจอมาแล้ว ซึ่งจะทำให้ไม่เสียเวลาและทรัพยากรไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น กับส่วนที่สองคือการให้ความรู้เพิ่มเติมกันบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการบ่มเพาะ ทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเอกชนผู้ประกอบการ ได้เข้าใจมากขึ้นด้วยการจัดประชุม(เชิงปฏิบัติการ) โดยเชิญวิทยากรที่น่าสนใจมาบรรยาย และการเดินทางไปเยี่นมชมกิจการของหน่วยบ่มเพาะในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เช่นมาเลเซีย จีน ไต้หวัน เป็นต้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th