หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาลินี  ไชยกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   17 ต.ค. 2551    ถึงวันที่   19 ต.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด ม.จุฬาลงกรณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการภาคีวิชาชีพกายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 พ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

มีเนื้อหาดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของภาคืกายภาพบำบัด คือการดำเนินการทางด้านงานวิชาการของทางวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยกำหนดให้มีประธานคณะกรรมการภาคี คือผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยตามวาระ

2. กำหนดให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการปีละ 3 ครั้ง ซึ่งครั้งต่อไปประมาณ เดือนเมษายน 2552 ดยกำหนดให้มีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพรับผิดขอบการจัดการประชุม

3. มีข้อตกลงให้การจัดงานสัปดาห์กายภาพบำบัดประจำปี 2552 ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของสภากายภาพบำบัดดังเดิม

4. ได้มีการพิจารณาสมัชชาสุขภาพ วิชาชีพกายภาพบำบัดซึ่งได้กำหนดใว้ 12 หัวข้อและมีการพิจารณาถึงหัวข้อที่ควรจะต้องได้รับการแก้ไขหรือเพิ่มเติม และทำการเสนอชื่อ คณะกรรมการภาคี 2 ท่านคือ อาจารย์พรพิมล และอาจารย์รุ่งทิวา เป็นตัวแทนเข้าประชุมที่ประชุมสมัชชาสุขภาพ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th