หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   31 ต.ค. 2551    ถึงวันที่   02 พ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    34th Congress on Sciences and Technology of Thailand
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 พ.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ทุกๆสาขาได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอันจะนำมาซึ่งการทำงานร่วมกันทั้งทางด้านวิชาการและการวิจัย  จุดสนใจของการประชุมในครั้งนี้ อยู่ที่การพัฒนาสมุนไพรไทย ในการป้องกันและรักษาโรค  รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดโลก  มีผลงานการวิจัยที่ประสบความสำเร็จของการใช้สมุนไพรในการต้านโรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ และโรคเรื้อรัง  ประสิทธิภาพของการเป็นสารต้านการอักเสบ การเหนี่ยวนำการตายของเซลล์มะเร็งแบบ Apoptosis และกลไกการเกิดภาวะ Depression เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ Proinflammatory Cytokines

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

พัฒนาสมุนไพรตัวอื่นๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรค เช่น Neurodegeneration, Depression โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด  และโรคเบาหวาน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรคเป็นผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดโลก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th