หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนส่งเสริมวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นฤมล  อินปิน   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนส่งเสริมวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   18 ต.ค. 2551    ถึงวันที่   19 ต.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : การวิจัยและพัฒนา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ต.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

การวิจัยทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แนวคิดหลัก (Concept) ของการวิจัยทางการศึกษา และฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) แนวคิดหลักของการวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย แนวคิดหลักการเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา การพัฒนางานและวิชาชีพครูด้วยการทำวิจัยทางการศึกษา การวิจัยทางการศึกษากับการเลื่อนวิทยฐานะทางครู และกระบวนการทำวิจัยทางการศึกษา

2) การฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างการวิจัย ประกอบด้วย องค์ประกอบสำคัญของโครงร่างการวิจัยทางการศึกษา ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัย และการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ทราบถึงขั้นตอนของการทำรายงานการวิจัยทางการศึกษา  และวิธีการเขียนรายงานการวิจัยในบทต่าง ๆ การใช้เครื่องมือในการวิจัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้ที่ได้รับมาเขียนรายงานการวิจัยทางการศึกษาในงานที่รับผิดชอบ โดยการนำกรอบแนวคิดการวิจัย มาทำกรอบการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th