หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธวัชชัย  ลักเซ้ง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 ต.ค. 2551    ถึงวันที่   19 ต.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การสัมมนาศูนย์กลางนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย (ศกท.) ครั้งที่ 18
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ต.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  เป็นการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านกายภาพบำบัด รวมถึงกิจกรรมสันทนาการ ของนักศึกษากายภาพบำบัดทั้ง 15 สถาบันทั่วประเทศไทย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พูดคุยทำความรู้จัก รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th