หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธวัชชัย  ลักเซ้ง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   13 ต.ค. 2551    ถึงวันที่   16 ต.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.ธรรมศาสตร์   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    Physical therapy management in musculoskeletal system and neurological system
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    31 ต.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  เป็นการอบรมเทคนิคที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดระบบประสาท เช่น เทคนิคการรักษา การ mannual ฯลฯ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำมาใช้สอนนักศึกษาได้ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ได้จากผู้ที่มีประสบการณณืทางกายภาพบำบัดมานานหลายปีมาก และบางเทคนิคยังไม่มีสอนในตำราทั่วไปอีกด้วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0456 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th