หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุวัฒน์  เกิดมณี   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 ต.ค. 2551    ถึงวันที่   17 ต.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2551
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ต.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

       เป็นการประชุมของกลุ่มคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2551 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2551 ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2551 ดังรายละเอียดโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

วันที่ 16 ตุลาคม 2551

       โดยเนื้อหาของการประชุมจะเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่ 3/2551 ที่ผ่านมา (คุณอาภรณ์ไปประชุมในครั้งนี้) ซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง ความคืบหน้าในการจัดทำคู่มือนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยต้องจัดทำสืบเนื่องไปในแผนของคณะทำงานปีหน้า, การเล่าประสบการณ์การไปศึกษาดูงานของตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์ฯที่มหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิงคโปร์ โดยทุนของโครงการ PUPIL

       ช่วงบ่ายจะเป็นการเชิญตัวแทนจากสำนักพิมพ์ Blackwell มาสาธิตการใช้ฐานข้อมูล Collection Manager ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการสั่งซื้อหนังสือโดยไม่ต้องผ่านร้านค้าแต่ให้ผ่านทาง Blackwell โดยตรง..จากนั้นก็เป็นการสรุปผลงานของกลุ่มฯ ในปีงบประมาณ 2551 ที่จะนำเสนอในการประชุม ชบอ. ณ ม.รังสิต โดยประธานกลุ่มเป็นผู้นำเสนอ (ม.ศิลปากร) และการกำหนดกรอบแผนการดำเนินงานที่จะทำในปีงบประมาณ 2552  โดยจะมีการประชุมครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 1/2552 ณ สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์ฯ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 และที่ประชุมเสนอขอให้ทางงานจัดหาฯ ม.วลัยลักษณ์ถ้าเป็นไปได้แล้วขอให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งที่ 3/2552 ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันต่อไป.

17 ตุลาคม 2551

       วันนี้ได้เดินทางไปซื้อหนังสือที่ศูนย์ประชุมฯ สิริกิตติ์ ซึ่งมีงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 13  โดยทั้งนี้ได้ไปดำเนินการทยอยซื้อตั้งแต่วันไปถึง คือ วันที่ 15 ต.ค. บ้างแล้ว เพราะว่า ถ้าไปซื้อเพียงวันที่ 17 ต.ค. เพียงวันเดียวอาจจะไม่ทันเนื่องจากจำนวนคนที่ค่อนข้างเยอะและร้านค้าที่มีมากมายทำให้ต้องใช้เวลา (เพราะมีผู้ปฏิบัติงานไปคนเดียว)...

         ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏบัติงาน

     1.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของบุคลากรฝ่ายจัดหาฯ แต่ละสถาบันร่วมกัน ทำให้เราสามารถนำเอาแนวคิดที่ดี ๆ ของแต่ละที่นำมาใช้กับงานของเราที่ทำอยู่

     2.การได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ของหนังสือและฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจที่ทางกลุ่มจะเชิญมาบรรยายให้สมชิกได้ฟังกันเป็นประจำ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ

     1.เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีที่ได้รับทราบจากสถาบันต่าง ๆ และกลยุทธ์ของการดำเนินการจัดหาที่แต่ละสถาบันเล่าหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้สมาชิกที่ประชุมได้รับฟังกันเป็นประจำในการประชุมแต่ละครั้ง จะนำมาพัฒนาทักษะการทำงานของตนเองที่ทำอยู่เป็นประจำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสูงสุดเท่าที่จะทำได้.พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th