หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 ต.ค. 2551    ถึงวันที่   13 ต.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บจก.เฟดเดรัล อีเลคตริค   จังหวัด  สมุทรปราการ
  เรื่อง/หลักสูตร    สหกิจศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ต.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

การนิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักศึกษาได้ปฏิบัติงานตามสายอาชีพ และมีพี่เลี้ยงเป็น เจ้าพนักงานความปลอดภัย ที่ผ่านการฝึกอบรม จป. เนื่องจากลักษณะงานเป็นการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า สภาพบริษัทจัดไว้อย่างดี เป็นลักษณะที่เข้าข่าย Healthy work place อยู่แล้ว ที่เห็นได้ชัด คือ การจัดอาคารโรงอาหาร เป็นตึก 3 ชั้น

ชั้นหนึ่ง เป็นที่ว่าง คาดว่าเพื่อปรับใช้กับกิจกรรมทั่วไป

ชั้นสอง เป็น โรงอาหารขนาดจุคนได้ มากกว่า 300 คน  และ

ชั้นสามเป็น ห้องเล็ก ๆ จุ ประมาณ 10 คน เพื่อรับประทานอาหารเฉพาะกลุ่ม และมีลานโรงยิมขนาดกว้างสามารถเล่นแบดบินตัน 4 คอร์ด โต๊ะปิงปอง วอลเลย์บอล ฯลฯ

 

ได้เห็นว่าเมื่อ รับประทานอาหารกันแล้ว ก็มีคนเล่นกีฬากันเต็มทั้งพื้นที่ ดูแล้วเป็นที่สนุกสนาน

สำหรับงานสหกิจของนักศึกา มีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด นักศึกษาสามารถปรับตัวกับสถานที่ทำงานได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี นักศึกษาได้ใช้ความรู้เชิงกระบวนการในรายวิชาการบริหารงานสาธารณสุขมาใช้ได้ดี 

 

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นักศึกษาที่นี่มีความเห็นว่า รายวิชากฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งต้องใช้มากในการทำงานในสถานประกอบการ ที่จัดให้เหมาะสมแล้ว

แต่เห็นว่าควรจะนำนักศึกษาไปดูงานและกรณีศึกษาในสถานประกอบการ หรือให้นักอาชีวอนามัยในสถานประกอบการนำประสยการณ์จริงมาร่วมนำเสนอในการเรียนด้วย

ในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควรฝึกหัดการใช้ Excel ให้มาก โดยลดการสอน โปรแกรม Word ให้น้อยลงเพราะส่วนนี้ฝึกหัดเองได้ง่ายกว่า  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

รายวิชาบริหารงานสาธารณสุข ที่นักเรียนนำไปใช้เป็นเรื่องการเขียนโครงการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน โดยละเอียด คือ การไปปฏิบัติงานสหกิจ แต่ยังประยุกต์ใช้ได้ยังไม่ดีนัก ซึ่งในส่วนนี้ จะกำหนดเป้าหมายงานให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้นำข้อมูลนักศึกษามาพัฒนาคุณภาพตัวนักศึกษาเองได้พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0471 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th