หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 ต.ค. 2551    ถึงวันที่   13 ต.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บจก.อินนิออสเอเซียติ๊ก เคมีภัณฑ์   จังหวัด  สมุทรปราการ
  เรื่อง/หลักสูตร    สหกิจศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ต.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

การนิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักศึกษาได้ปฏิบัติงานตามสายอาชีพ และมีพี่เลี้ยงเป็น เจ้าพนักงานความปลอดภัย (ที่มีพื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และรับการฝึกอมรมตามเกณฑ์ จป.) ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นบริษัทที่ผลิตสารเคมีอันตราย ระบบการทำงานจึงเข้มงวด (ซึ่งก็เห็นด้วยว่าเหมาะสมดี) นักศึกษาจึงต้องได้ต้องทำตามเงื่อนไข และนักศึกษาก็มีความเข้าใจดี เพราะการผิดพลาดที่นี่ไม่ได้ สำนวนที่ เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงบอกไว้ คือ ถ้าพลาดก็เป็นผี มิใช่ผิดเป็นครู อย่างงานอื่นๆอาจเสียบางส่วนของร่างกาย แต่ที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้น

เมื่อผู้นิเทศไปถึงบริษัท เมื่อผ่านประตูเข้าไปไม่ถึง 10 เมตร จะได้รับ กระเป๋าบรรจุ Mask ป้องกันอันตรายสารเคมี และต้องได้รับคำแนะนำทันที (ตรงนี้นักศึกษาลืมแนะนำ จป.ต้องมาสาธิตแทนเพราะเฝ้าสังเกตอยู่) เมื่อได้ยินสัญญานอันตรายให้ปฏิบัติตามการสาธิต และเดินตาม Host ของตนเองออกไป เพราะMask จะป้องกันได้เพียง 10 นาทีเท่านั้น

นักศึกษาเตรียมงาน เรื่อง "การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (Globally Harmonized System for Classification and Labelling of Chemicals: GHS) โดย เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตในแผนก Blending มา 1 ชนิด โดยปรับการเขียนหัวข้อการวิจัย เป็น การเขียนโครงการ โดยช่วยพิจารณาในรายละเอียดทั้งหมด จึงใช้เวลามากถึงสองชั่วโมงครึ่ง

 นักศึกษาได้ใช้ความรู้เชิงกระบวนการในรายวิชาการบริหารงานสาธารณสุขมาใช้ได้ดี โดยนัดหมายเพื่อนที่ไปสหกิจแถบจังหวัดสมุทรปราการ ออกไปสำรวจสภาพของบริษัทก่อนเข้าทำงาน ทำให้ทราบ ข้อมูลประกอบการทำงาน และจากงานที่อาจารย์ในรายวิชามอบหมายให้ก่อนออกปฏิบัติ  ทำให้ปรับตัวได้ดี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากฏหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งต้องใช้มากในการทำงานในสถานประกอบการ ควรจะนำนักศึกษาไปดูงานและกรณีศึกษาในสถานประกอบการ หรือให้นักอาชีวอนามัยในสถานประกอบการนำประสยการณ์จริงมาร่วมนำเสนอในการเรียน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

รายวิชาบริหารงานสาธารณสุข ที่นักเรียนนำไปใช้เป็นเรื่องการเขียนโครงการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน โดยละเอียด คือ การไปปฏิบัติงานสหกิจ แต่ยังประยุกต์ใช้ได้ยังไม่ดีนัก ซึ่งในส่วนนี้ จะกำหนดเป้าหมายงานให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้นำข้อมูลนักศึกษามาพัฒนาคุณภาพตัวนักศึกษาเองได้พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th