หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   10 ต.ค. 2551    ถึงวันที่   10 ต.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บจก.อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)   จังหวัด  สมุทรปราการ
  เรื่อง/หลักสูตร    สหกิจศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ต.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  การนิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักศึกษาได้ปฏิบัติงานตามสายอาชีพ และมีพี่เลี้ยงเป็น เจ้าพนักงานความปลอดภัย ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด นักศึกษาสามารถปรับตัวกับสถานที่ทำงานได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี นักศึกษาได้ใช้ความรู้เชิงกระบวนการในรายวิชาการบริหารงานสาธารณสุขมาใช้ได้ มีปัญหาในเรื่องการประยุกต์ใช้ กฎหมาย และการตรวจความปลอดภัย ภาษาอังกฤษในงานอาชีพยังใช้ไม่ได้ การใช้คอมพิวเตอร์ยังมีปัญหาเรื่องการใช้ software excel ที่การจัดการเรียนการสอนไม่ได้เน้นหนัก เรื่องการใช้คำสั่งการคำนวน ซึ่งต้องใช้มากในงานอาชีวอนามัย สำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ดปณแกรมอื่นๆ ทำได้ดี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากฏหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งต้องใช้มากในการทำงานในสถานประกอบการ ควรจะนำนักศึกษาไปดูงานและกรณีศึกษาในสถานประกอบการ หรือให้นักอาชีวอนามัยในสถานประกอบการนำประสยการณ์จริงมาร่วมนำเสนอในการเรียน

ในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควรฝึกหัดการใช้ Excel ให้มาก โดยลดการสอน โปรแกรม Word ให้น้อยลงเพราะส่วนนี้ฝึกหัดเองได้ง่ายกว่า  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  รายวิชาบริหารงานสาธารณสุข ที่นักเรียนนำไปใช้เป็นเรื่องการเขียนโครงการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน โดยละเอียด คือ การไปปฏิบัติงานสหกิจ แต่ยังประยุกต์ใช้ได้ยังไม่ดีนัก ซึ่งในส่วนนี้ จะกำหนดเป้าหมายงานให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้นำข้อมูลนักศึกษามาพัฒนาคุณภาพตัวนักศึกษาเองได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th