หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิชาภา  จันทร์ดี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   13 ต.ค. 2551    ถึงวันที่   16 ต.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Physical Therapy Management in Musculoskeleton and Neurological condition ในหัวข้อ Neurological Con
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ต.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 13 ตุลาคม Principle of Physical Therapy in Stroke Rehabilitation

วันที่ 14 ตุลาคม Concept of Neuro-Integration for Stroke Rehabilitation

วันที่ 15 ตุลาคม Assessment in Functional Activities

วันที่ 16 ตุลาคม Facilitation of Scapular movement   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักกายภาพบำบัดในการตรวจรักษาและการให้คำแนะนำกับผู้ป่วยทางระบบประสาท
2. พัฒนาความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท
3. ความรู้ที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชา PTH-342 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยทางระบบประสาท

 

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิกด้านกายภาพบำบัดในระบบประสาท
2.นำเทคนิควิธีการบางอย่างมาใช้ในงานวิจัยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th