หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เรวัต  สุขสิกาญจน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   24 ก.ย. 2551    ถึงวันที่   25 ก.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเรื่อง "สร้างความรู้ สานความร่วมมือ สู่ดุลยภาพการพัฒนาเมืองนคร"
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    14 ต.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ได้ริเริ่มการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (Area based Collaborative Research  หรือ ABC)  โดยใช้จังหวัดเป็นหน่วยการจัดการ  และมีจุดเน้นที่สำคัญคือ  การจัดทำข้อมูลครัวเรือนที่ชุมชนเป็นผู้จัดเก็บ  เรียนรู้  วิเคราะห์ข้อมูลตนเอง  สร้างข้อเสนอ/แผนชีวิตชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนจากฐานข้อมูล  ภายใต้การทำงานของโครงการความร่วมมือแก้ปัญหาความยากจน  พัฒนาสังคม  และสุขภาวะ  และ 2) การทำงานภายใต้การทดลองพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาโจทย์วิจัยและการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ตามความต้องการของพื้นที่  โครงการฯ  มีการประชุมนำเสนอบทเรียนของการดำเนินงานในจังหวัดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เสริมพลังการทำงานในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมืออย่างยั่งยืน  เพื่อเป็นการเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างบูรณาการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้จากการบรรยาย  การเสวนา ทั้งในด้านการจัดการความรู้เพื่อการบูรณาการงานพัฒนาทั้งจังหวัด, ความร่วมมือบนฐานความรู้  แนวทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในอนาคต, การจัดการความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ.  จุดเปลี่ยนประเทศไทย  เพื่อรับทราบและนำมาใช้กับการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนทางการออกแบบ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้ นำมาเป็นฐานสำหรับการกำหนดทิศทาง  แผนดำเนินการสอน  และบริการวิชาการทางด้านการออกแบบให้เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th