หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   24 ก.ย. 2551    ถึงวันที่   25 ก.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    สุนทรียสนทนา (Dialogue) รากฐานการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    06 ต.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  Dialogue (สุนทรียสนทนา) เป็นกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร  ที่เป็นลักษณะของการพัฒนากระบวนการคิดร่วมกันการสื่อสารที่ไม่เพียงแต่เข้าไปในเนื้อหาที่ใครคนหนึ่งพูด  หรือคิด  หรือรู้สึกเท่านั้น  แต่ยังลุ่มลึกเข้าไปสู่ในเรื่องของแรงกระตุ้นสมมติฐาน  ความรู้  และความเชื่อต่างๆ ที่เป็น "สิ่งสะสม" อันเป็นพื้นฐานแห่งการแสดงออกและการปฏิบัติของบุคคล  เป็นการสนทนาภายในกลุ่มเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน  การสนทนาที่ผู้เข้าร่วมมีสภาวะการรู้ตัวทั่วพร้อมที่ลุ่มลึกไปยังการทำความเข้าใจในสมมติฐานของตนเองและของผู้อื่นและ "แขวน" ไว้ และไม่ตัดสิน  เพื่อสร้างให้การไตร่ตรองความคิดด้านในแห่งตนและเกิดกระแสการไหลของความหมาย  ความคิดความเข้าใจ  ระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติเพื่อให้กลุ่มเกิดการคิดและการเรียนรู้ร่วมกัน  โดยเน้นที่การฝึกฝนทักษะส่วนบุคคล ซึ่งหัวใจสำคัญคือการฟังอย่างลุ่มลึกและพัฒนาพลังของการคิดร่วมกันให้เกิดความสำคัญกับการไตร่ตรองความคิด  เป็นการคิดที่ลุ่มลึกลงไปในระดับจิตใจ 

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ประยุกต์ใช้เครื่องมือ Dialogue เพื่อการเปลี่ยนแปลงทักษะของบุคคลในระดับรากฐาน  นำไปสู่ในระดับทีมงานและเสริมพลังการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้อื่นๆ ในการสร้างสรรค์และพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th