หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิยม  กำลังดี   สังกัดหน่วยงาน  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   22 ก.ย. 2551    ถึงวันที่   22 ก.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ทำอย่างไรให้ได้ผลงานวิจัยไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ต.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  มีการบรรยายเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย, การอภิปรายเรื่องของ พรบ.และข้อปฏิบัติในการวิจัยพืชและจุลชีพจากตัวแทนของศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ จากกรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย, และการบรรยายเรื่องการจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  มีความเข้าใจเรื่องของการจดทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์จากงานวิจัยของตนเอง รวมทั้งป้องกันการขโมยความคิดของนักวิจัยด้วยกันเอง อีกทั้งการสัมมนานี้ยังเป็นการบริการแก่นักวิจัยของ วช. อย่างครบวงจรอีกด้วย ทั้งเรื่องความรู้เบื้องต้น ข้อกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตร และการสัมมนายังเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจดสิทธิบัตรอีกด้วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปริมาณผลงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยวลัยลักณ์นั้นมีมากขึ้นทุก ๆ ปี และหลาย ๆ ผลงานสามารถที่จะยื่นขอสิทธิบัติได้แล้ว ดังนั้นการได้ไปรับความรู้และเข้าใจในกระบวนการดังกล่าวนั้นจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มวล. ที่มีส่วนงานการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอยู่เพื่อการบริการด้านดังกล่าวแก่นักวิจัยได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th