หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิยม  กำลังดี   สังกัดหน่วยงาน  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   29 ก.ย. 2551    ถึงวันที่   30 ก.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ต.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการบ่มเพาะธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบหน่วย UBI เนื้อหาประกอบด้วย นโยบายการบ่มเพาะวิสาหกิจของ สกอ., ประสบการณ์การบริหารศูนย์บ่มเพาะจากผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะบางท่าน, คุณลักษณะของผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะที่พึงประสงค์, ระเบียบการบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะ, เทคนิคการสรรหาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่การบ่มเพาะ และเรื่องประสบการณ์จากการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทำให้เข้าใจมากขึ้นถึงแนวคิด กระบวนการ และการบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ สกอ. ได้วางไว้ และการถ่ายทอดประสบการณ์ที่หน่วยบ่มเพาะต่างๆ ได้พบเจอมา รวมทั้งปัญหาและวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านั้น เมื่อมีการนำมาเล่าสู่กันฟังก็จะทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถทำความเข้าใจกับปัญหา และหาทางออกได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการแก้ปัญหาเหล่านั้นจะมีวิธีการและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เป็นการเรียนรู้ในในกระบวนการบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้จากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากหน่วยสมาชิกที่เข้าร่วมการอบรม ทำให้สามารถใช้ส่งที่ได้แลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และข้อสังเกตเหล่านั้นมาใช้การการบริหารงานของหน่วยบ่มเพาะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้สนองตอบต่อแนวนโยบายของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ มวล.. ได้ในโอกาสต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th