หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เรวัต  สุขสิกาญจน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 ก.ย. 2551    ถึงวันที่   18 ก.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    นำเสนอผลงาน KBO จังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานมหกรรมคัดเลือกเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-based OTOP:
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    20 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

กรมการพัฒนาชุมชน  ได้จัดงานมหกรรมคัดเลือกเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-based OTOP: KBO) จังหวัดดีเด่น (KBO Contest) มีเป้าหมายในการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ที่มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP ซึ่งเป็นการประกวดคัดเลือกเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดดีเด่น (KBO Contest) ในระดับประเทศ  ในการนี้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดเข้าร่วมในการคัดเลือก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การจัดนิทรรศการ  การนำเสนอผลงาน  และนำไปใช้ในการสอนสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โดยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงและพัฒนาแผนงานของ เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-based OTOP: KBO) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสต่อไป 

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปพัฒนาต่อเกี่ยวกับแผนงาน (Knowledge-based OTOP: KBO) ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  ที่หลากหลายยิ่งขึ้นของจังหวัดนครศรีธรรมราช

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th