หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิยม  กำลังดี   สังกัดหน่วยงาน  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ก.ย. 2551    ถึงวันที่   15 ก.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Thailand Reserach Expo2008
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  เป็นการแสดงผลงานด้านการวิจัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ และของนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. มีการอภิปราย การสัมมนาทางวิจัยการทั้งในระดับนโยบาย และการเสนอผลการวิจัย ในส่วนของ มลว.ก็ได้ร่วมออกนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยของหน่วยวิจัยต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การร่วมประชุมครั้งนี้ได้เข้าฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบางหัวข้อที่สนใจ เช่นเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและโลก..จากความคิดสู่ความเป็นจริง, กลไกการขับเคลื่อนการวิจัยของชาติ, การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัย, จริยธรรมการวิจัย เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะมีทั้งที่เป็นแนวโน้มการพัฒนาทางด้านการวิจัย การทำวิจัย และการนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และก่อเกิดผลต่อการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุลย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากวิทยากรต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมในการบริหารจัดการและการวางแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th