หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิยม  กำลังดี   สังกัดหน่วยงาน  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   27 ก.ค. 2551    ถึงวันที่   29 ก.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, สวทช. และ InWEnt   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Promoting Innovation and Entrepreneuship Effectively through Business Incubation
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมนวัตกรรม การประกอบธุรกิจและการบ่มเพาะธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วบประเทศที่เข้าร่วมโครงการคือ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา เนื้อหาการประชุมจะเป็นการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจาก อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมัน อินเดีย และอเมริกา ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบโครงสร้าง เครื่องมือในการวิเคราะห์ การศึกษา Feasibility และการทำ Business plans สำหรับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายของตัวอย่างศูนย์บ่มเพาะธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการเข้ารับบริการของศูนย์บ่มเพาะ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ทำให้เข้าใจในกระบวนการการพัฒนาหน่วยบ่มเพาะทางธุรกิจ เข้าใจและกำหนดการทำแผนธุรกิจของศูนย์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งได้รับทราบปัญหา ข้อบ่งชี้ถึงปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดกับการจัดการและการทำงานของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจทั้งที่เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

การพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจที่มีอยู่ตามมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทยที่กำลังเพิ่งเริ่มดำเนินการ ภายใต้การสนับสนุนของอุทยาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนั้นก็ยังต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมายในการพัฒนาหน่วยฯ ดังนั้นการได้รับทราบข้อคิดเห็นและแนวทางการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในหลาย ๆ ประเทศ เช่น เยอรมัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ที่สามารถจัดการได้อย่างดีนั้นจะเป็นข้อมูล และแนวทางที่ดีในกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในประเทศไทยต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เป็นเวทีสัมมนาทางวิชาการที่ดีในการเพิ่มพูนความรู้ และทำความเข้าใจในเรื่องของศูนย์บ่นเพาะธุกิจ ได้รับทราบสถานการณ์ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซี่ยน ซึ่งจะนำมาใช้กำหนดทิศทาง และแผนการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในประเทศไทยที่มีอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งการที่มี Benchmark ที่ดีทั้งจากยุโรป เอเซีย และออสเตรเลีย มาเปรียบเทียบก็จะยิ่งทำให้มีความเข้าใจและรับรู้สภาพการณ์ปัจจุบันของโครงการบ่มเพาะธุรกิจของประเทศไทยได้อย่างดีพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th