หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิทยา  อานามนารถ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ก.ย. 2551    ถึงวันที่   15 ก.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วช   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  การจัดแสดงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศไทย ดูไม่หมด งานวิจัยทางด้านข้าวน่าสนใจ แต่เน้นดูของมหิดลเป็นหลัก แต่แสดงผลงานน้อย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เกี่ยวกับสเตมเซลล์ดูมีความคืบหน้าน้อยมาก อาจเพราะปัญหาด้านจริยธรรมมนุษย์ ส่วนงานวิจัย diagnosis of strongyloidiasis และIgA nephropathy ไม่มีแสดง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

?พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th