หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  รัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   24 ก.ย. 2551    ถึงวันที่   24 ก.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  บทบาทของพรรคการเมืองตามทฤษฎีการเมืองการปกครองและแนวคิดการพัฒนาการเมืองโดยระบบผุ้แทน ข้อจำกัดของระบบพรรคการเมืองของไทยในการพัฒนาการเมืองไทย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง กระบวนการบัญญัติกฎหมายหรือนโยบายโดยพรรคการเมือง ความคาดหวังของประชชนต่อพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเตรียมการสอนเสริมพื้นฐานแก่นักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายสาธาณสุข กฎหมายอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th