หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  รัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   01 ส.ค. 2551    ถึงวันที่   02 ส.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก)   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    การสร้างภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสร้างสรรความคิดเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนในอีก 10  ปีข้างหน้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนกับผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆที่แตกต่างหลากหลายจนเกิดภาพฝันของกลุ่มผู้ทรงวุฒิออกมา1-2 ชุด ที่เป็นข้อเสนอของนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เทคนิคการทำ real time e-delphi เพื่อศึกษาภาพในอนาคตในเรื่องใดๆก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาทางนโยบาย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การใช้เทคนิคเดลไฟกับข้อเสนอในการปรับรุงกฎหมายที่ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประสบความเร็จพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0456 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th