หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  รัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   04 เม.ย. 2551    ถึงวันที่   04 เม.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    วิธีระงับข้อพิพาทระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยนอกจากให้ศาลตัดสิน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  การนำเสนอการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการระงับข้อโต้แย้งระหว่างแพทย์กับผุ้ป่วยที่มีอยู่อย่างหลากหลาย วิธีการบางอย่างอาจขัดต่อหลักพื้นฐานทางสิทธิมนุษญชน หรือหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการนำคดีขึ้นสู่ศาลของบุคคลเมื่อมีข้อโต้แย้งระหว่างเอกชนต่อเอกชนในทางแพ่ง ดังนั้นการใช้หลักการทางกฎหมายเพื่อตัดสินการฟ้องร้องต่อศาลจะทำให้สิทธิที่รับรองไว้เป็นสากลถูกกระทบในลักษณะของการละเมิดสิทธิ มิใช่เป็นการตกลงในลักษณะของการประนีประนอมยอมความที่กระทำโดยใจสมัคร

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การเรียนรู้หลักการและวิธีการศึกษาหาองค์ความรู้ทางกฎหมายในขั้นปริญญาเอกเปรียบเทียบกับการแสวงหาองค์ความรู้โดยศาสตร์อื่นเพื่อตอบโจทก์หลักการทางกฎหมายที่ไม่ติดยึอยู่กับแนวทางเดิมๆทางนิติศาสตร์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การอ้างอิงแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมืออย่างอื่นซ้อนทับหลักกฎหมายทั่วไปเพื่อใช้แก้ปัญหาข้อโต้แย้งที่กฎหมายเดิมไม่มีทางออกที่ดีพอ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th