หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  รัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 ม.ค. 2551    ถึงวันที่   19 ม.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    วิทยากรให้นักศึกษาปริญญาโท(สม.) มหาวิทยาลัยทักษิณ หัวข้อ ความเป็นธรรมทางสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  ความเป็นธรรมทางสุขภาพในรายวิชา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  มีความเกี่ยวเนื่องกับกับความยุติธรรมทางสังคมและเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกสาขาระบบและนโยบายสุขภาพ ซึ่งใช้แนวคิดทางเศณษศาสตร์มาประยุกต์ใช้นโยบายด้านุขภาพซึ่งกฎหมายถือว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของนโยบายที่เป็นทางการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเตรียมการสอนรายวิชาเศรษศาสตร์สาธารณสุขและวิชากฎหมายในระดับปริญญาตรีในสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th