หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  รัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 ธ.ค. 2550    ถึงวันที่   07 ธ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยระบบสาธารรณสุข   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมปรึกษาหารือเรื่องกลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  การร่วมพัฒนาโครงร่างชุดวิจัยต่อเนื่องจากการศึกษากลไกรชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพที่สนับสนุนโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนื่องจากปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสุขภาพ และอยุ่ระว่างการพิจารณารายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้ในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงต้องมาตั้งโจทก์วิจัยเพิ่มเติมในลักษณะของการพัฒนาเป็นชุดโครงการวิจัยโดยมีคำถามวิจัยหลัก ได้แก่ จำนวนเงินในการเริ่มต้นกองทุนควรเป็นเท่าไหร่ สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนจะต้องค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเท่าไหร่ การชดเชยความเสียควรครอบคลุมอะไรบ้าง การชดเชยความเสียหายของศาลเป็นอย่างไร ศาลใช้วิธีการและแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์หรือไม่ องค์กรบริหารกองทุนควรเป็นอย่างไรฯลฯ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

คำถามวิจัยเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการตอบคำถามเชิงนโนบาย(กฎหมาย)ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมกากฤษฎีกา สภาผู้แทนราษฎณ และวุฒิสภา ตลอดจนกรรมการธิการที่จะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสนอกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนด้านสุขภาพที่ตัวผุ้ร่วมประชุมมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาตามเนื้องานปกติอยู่แล้ว  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาคำถามเกี่ยวกับหลักการและวิธีที่ผู้พิพากษาใช้ในการพิจารณาชดเชยค่าเสียหายในชั้นศาล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th