หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาลินี  ไชยกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   09 ส.ค. 2551    ถึงวันที่   09 ส.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะอนุกรรมการจัดสอบและขึ้นทะเบียนสภากายภาพบำบัด   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    ปรุชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสอบและขึ้นทะเบียนสภากายภาพบำบัดครั้งที่ 3/2551
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

1. พิจารณาตัดสินผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะดบียนและรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 2/2551

2. วิเคราะห์กระบวนการจัดสอบ เพื่อปรับปรุง ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้

- ระยะเวลาที่ใช้ในการเตรียมการสอบน้อยเกินไปทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความลำบาก

- ผู้ดำเนินการจัดสอบมีน้อยเกินไป

- สถานที่จัดสอบไม่ค่อยมีความเหมาะสม

- ควรจะมีสถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดเลือกและจัดทำข้อสอบ

ที่แน่นอนและเหมาะสม

3.ติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานด้านต่างๆ

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th