หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาลินี  ไชยกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ก.ค. 2551    ถึงวันที่   12 ก.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบและขึ้นทะเบียนสภากายภาพบำบัด   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสอบและขึ้นทะเบียนสภากายภาพบำบัดครั้งที่ 2/2551
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการสอบขึ้นทะเบียนกายภาพบำบัดครั้งที่ 2/2551 โดยมีการกำหนดวันเวลา สถานที่ และกรอบเวลาในการดำเนินการจัดการสอบโยกำหนดให้มรการจัดการสอบในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 โดยมีการประกาศรับสมัครทาง internet เป็นเวลา 1 เดือนก่อนสอบ และคัดเลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบโดยคณะกรรมการฝ่ายจัดสอบ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th